Hibrit olarak (yüz yüze ve çevrim içi) gerçekleşecek 13. Sanat Sempozyumu "Post-Truth" Çağrısı yapıldı...
“In times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act.” George Orwell
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 29 Aralık 2022
I am not Ok
TEMA ve ALT BAŞLIKLAR

“POST-TRUTH” ÇAĞINDA SANAT VE TASARIM

İnsanlık, tarihin başlangıcından bu yana hakikat arayışı içinde olmuştur. Çağımızda, hakikatin gerçeğe eklenen kurgular ile oluşturulduğuna, gerçekle ilişkimizin dönüştüğüne ve manipülasyonlarla oluşturulan gerçek algısının, bilginin ve gerçeğin yerine geçmeye başlamasıyla bireylerde ve toplumlarda değerlerin daha derinden bulanıklaştığına tanıklık ediyoruz.

Post-truth (hakikat-sonrası), 21. yüzyılda sosyal, kültürel, politik, ekonomik durumları ve teknolojik eğilimleri yansıtan bir terim olarak öznenin sanatla, siyasetle, kamusal yaşamla ve toplumsal olanla ilişkisini niteleyen ve çağı karakterize eden bir kavramdır. Kamuoyunu şekillendirmede duygusal çekiciliğin ve kişisel kanaatlerin objektif gerçeklerin önüne geçtiği, yalanın gerçeğe üstün geldiği, gerçeğin yitirildiği durumları niteleyen bir sıfat olarak tanımlanıyor.

Sanat, doğası gereği doğru olan ya da olmayan her türlü gerçekliği kendi gerçekliğine dahil ettiği ve yeniden ürettiği için daha geniş bir bakıştan okunmayı gerektirir. Sanatçı, görünene dair gerçeklikler ile gündemin gerçeklik ve çelişkilerini farklı bağlamlara oturtarak sanat eseri aracılığıyla yeniden düşünme alanımıza sokar. Sanatın kendi doğruları ne kadar yaşantı kaynaklı olsa da ondan bağımsız, ondan öte bir gerçekliğe sahiptir ve referansları arasında hakikat kadar, hayal, uydurma ve yalanlar da yer alır. Ancak bu noktada post-truth, sanatın doğasından kaynaklı olan duruma değil çağımızın ruhundan yansıyan yeni bir gerçeklik alanına işaret eder.

Sempozyumun amacı, yeni bir dönemi kapsayan post-truth çağında sanat ve tasarımı merkeze alarak tartışmaktır.  Hakikat sonrası çağın ruhunu, modern – postmodern ilişkisi; görüntü dünyasındaki çeşitlilik; dijital kurulumlar, etkileşimli ortamlar; sanat, tasarım ve transdisiplinler (post fordizm, ekoloji, antroposen, post human, yapay zeka, post estetik); ekonomik, siyasal ve toplumsal krizler ekseninde anlamaya çalışmaktır.

Alt Başlıklar (Kapsam çerçevesinde farklı önerilerde bulunulabilir)

1.Sanat - Tasarım ve Bilgilendirme, İletişim

2.Görsel Algı Yönetimi

3.Sanat- Tasarım Psikoloji

4.Sanat- Tasarımın Yeni Gözde Mekanları; Dijital Sanat ve Çevrimiçi Sanat Platformları

5.Sanat- Tasarım Gerçeğin İzinde

6.Araştırma Etiği

7.Gerçeğin Oluşumunda Roller Dağıtılıyor: Metin- Sanat-Tasarım ve Transdisiplinler (Post Fordizm, Antroposen, Post Human, Yapay Zeka)

8.Güzel - Post Estetik

9.Yeniden Oluşan Kültür; Sanat ve Ekonomisi, NFT 

10.Sanat, Tasarım ve Sürdürülebilirlik